Jaargang 2015
Nr. 6280
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Geerstraat 29 te Vaassen
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een verzoek hebben ontvangen voor het wijzigen van een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 voor een melkrundveehouderij aan de Geerstraat 29 te Vaassen.
Gedeputeerde Staten besluiten voorwaarde 2 uit de Natuurbeschermingswet d.d. 26 september 2013 met zaaknummer 2013-008640 te schrappen.
Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Mogelijkheid van inzien
Het besluit ligt gedurende zes weken na de verzending ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via www.gelderland.nl/bekendmakingen. Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2013-008640. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave